Κύπρος: Ξεκρέμαστο το κράτος από δάνεια εκατομμυρίων

0
25


Δάνεια που παραχώρησε το κράτος σε εκτοπισθέντες πριν 20, 30 ή και 40 χρόνια προκειμένου να επαναδραστηριοποιηθούν στις…
ελεύθερες περιοχές, προσπαθεί ακόμη να τα εισπράξει. Αρκετοί από τους δανειολήπτες έχουν προ πολλού αποδημήσει εις Κύριον ή βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία. Συνεπώς, δεν έχουν εισοδήματα να αποπληρώσουν τα δάνεια τους, τα οποία συνήφθησαν χωρίς οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις καθώς απώλεσαν ό,τι είχαν, ως απότοκο της τουρκικής εισβολής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή κατόπιν σχετικής ερώτησης της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, από το 1974 μέχρι το 1991 το κράτος παραχώρησε από το Ταμείο Δημοσίων Δανείων συνολικά 350 δάνεια ύψους €6.428.740. Μέχρι τον περασμένο μήνα, το συνολικό ποσό της οφειλής προς το κράτος ανερχόταν στο €1.490.525.

Πρόσθετα, παραχωρήθηκαν μέσω της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, από κεφάλαια που προήλθαν από το Ταμείο Δημοσίων Δανείων, άλλα 7.628 δάνεια συνολικού ποσού €7.902.931 από τα οποία σήμερα εκκρεμούν σχεδόν τα μισά και συγκεκριμένα 3.720 δάνεια, χωρίς να αναφέρεται στα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, το συνολικό ύψος αυτών των δανείων, που όπως εκτιμάται, υπερβαίνει τα €3 εκατ.

Ειδικότερα, το Ταμείο Δημοσίων Δανείων, που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, διοικείται από το Συμβούλιο των Δανειστικών Επιτρόπων, το οποίο απαρτίζεται από την γενική λογίστρια της Δημοκρατίας Ρέα Γεωργίου, που εκτελεί χρέη προέδρου, καθώς και από τέσσερεις κυβερνητικούς λειτουργούς και τέσσερεις ιδιώτες, που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο των Δανειστικών Επιτρόπων έχει την ευθύνη διαχείρισης του Ταμείου Δημοσίων Δανείων και κατ’ επέκταση, τη διαχείριση και είσπραξη των εκκρεμούντων δανείων. Σημειώνεται, ότι τα δάνεια παραχωρούνταν με ευνοϊκότερους όρους συγκριτικά με τα πιστωτικά ιδρύματα, με σταθερά επιτόκια που κυμαίνονταν μεταξύ 2% και 6%. Το Ταμείο Δημοσίων Δανείων τερμάτισε την παραχώρηση δανείων από την 1/1/2007 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και  συνεχίζει να λειτουργεί, εδώ και 10 χρόνια, με σκοπό την είσπραξη και διαχείριση των εκκρεμούντων δανείων.

Με βάση την ενημέρωση που ζήτησε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, η γενική λογίστρια της Δημοκρατίας Ρέα Γεωργίου πληροφόρησε τη Βουλή, ότι σε σχέση με την επαναδραστηριοποίηση εκτοπισθέντων, παραχωρήθηκαν κατά καιρούς από το Ταμείο Δημοσίων Δανείων δάνεια με βάση διάφορα κυβερνητικά σχέδια. Τα Σχέδια που λειτούργησαν και αφορούσαν τη δανειοδότηση εκτοπισθέντων ήταν τα εξής: σχέδιο δανειοδότησης εκτοπισθέντων ψαράδων, σχέδιο δανειοδότησης εκτοπισθέντων για την εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων σε τουρκοκυπριακή γη, σχέδιο δανειοδότησης κέντρων αναψυχής στην περιοχή Μακένζυ, σχέδιο επαναδραστηριοποίησης εκτοπισθέντων ξενοδόχων, καθώς και σχέδιο για την επαναδραστηριοποίηση ιδιοκτητών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το συνολικό ποσό που παραχωρήθηκε για τα δάνεια των πιο πάνω κατηγοριών ανέρχεται σε €6.428.740 (βλέπε αναλυτικά τον πίνακα).

Πρόσθετα των πιο πάνω δανείων, τα οποία παραχωρήθηκαν απευθείας από το Ταμείο Δημοσίων Δανείων, αναφέρεται, ότι δάνεια σε εκτοπισθέντες παραχωρήθηκαν και μέσω της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας σε γεωργοκτηνοτρόφους κατά την περίοδο 1974-1984, από κεφάλαια τα οποία παραχωρήθηκαν από το Ταμείο Δημοσίων Δανείων προς την τράπεζα για τον σκοπό αυτό. Όπως αναφέρει στην απαντητική της επιστολή προς τη Βουλή η γενική λογίστρια της Δημοκρατίας, «από έρευνα που έχει διεξαχθεί, διαφάνηκε ότι η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα παραχώρησε 7.628 δάνεια συνολικού ποσού €7.902.931 από τα οποία σήμερα εκκρεμούν 3.720 δάνεια. Η παραχώρηση και διαχείριση των δανείων γινόταν από την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Το Ταμείο Δημοσίων Δανείων δεν διατηρεί οποιαδήποτε αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με τα δάνεια αυτά». Η κ. Γεωργίου διαβεβαιώνει τη Βουλή πως στόχος των Δανειστικών Επιτρόπων είναι η αποτελεσματική διαχείριση των δανείων και η είσπραξη του μεγαλύτερου δυνατού ποσού προβαίνοντας σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την είσπραξη τους.

Και διαγραφές δανείων

Η Ολομέλεια της Βουλής τροποποίησε στις 23/6/2017 τον περί Δημοσίων Δανείων Νόμο προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στους δανειστικούς επιτρόπους να προβαίνουν σε ρυθμίσεις των καθυστερημένων δανείων συμπεριλαμβανομένης μερικής ή ολικής διαγραφής οφειλής, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Οι ρυθμίσεις γίνονται και συμφωνούνται με τους εκτοπισθέντες λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα του οφειλέτη για αποπληρωμή της οφειλής, αφού εξεταστούν όλα τα στοιχεία σχετικά με την οικονομική του κατάσταση.

Με βάση την παραπάνω τροποποίηση του νόμου, το Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων αποφάσισε τη διαγραφή των δανείων με συνολικό υπόλοιπο στις 31/8/2017 ύψους €89.896, τα οποία παραχωρήθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου δανειοδότησης εκτοπισθέντων για την εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων σε τουρκοκυπριακή γη, μετά από ενδελεχή εξέταση όλων των δεδομένων των δανείων και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

Τα δάνεια δόθηκαν χωρίς οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις.
Οι οφειλέτες είναι συνταξιούχοι και μεγάλης ηλικίας ενώ κάποιοι οφειλέτες έχουν αποβιώσει.
Για αρκετούς οφειλέτες δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία επικοινωνίας.
Τα υπόλοιπα ανά δάνειο, στις πλείστες περιπτώσεις, δεν ξεπερνούν τα €1.000.
Το όφελος από οποιαδήποτε ενέργεια είσπραξής τους συμπεριλαμβανομένων νομικών μέτρων θα ήταν σημαντικά μικρότερο του κόστους.
Πηγή[ΠΗΓΗ]

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ